|

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół

I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki

„Kościuszko I LO”

Stowarzyszenie powołują i tworzą absolwenci i przyjaciele I LO im. Tadeusza Kościuszki.

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki „Kościuszko I LO”

§ 2

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia są Mysłowice. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4.

Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego oraz pieczęci z jego nazwą oraz siedzibą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, których Rzeczpospolita Polska jest stroną

§ 6.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych..

Rozdział II.

Cele i środki działania.

§ 7.

1.Celami Stowarzyszenia są:

 1. skupianie w ramach Stowarzyszenia wychowanków i przyjaciół szkoły dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej,
 2. działanie na rzecz utrzymania, konserwacji i remontów zabytkowego budynku szkoły oraz zagospodarowania terenu wokół niej,
 3. działanie na rzecz integracji społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym,
 4. działanie na rzecz ekologicznego rozwoju środowiska lokalnego,
 5. dofinansowanie bieżącej działalności szkoły,
 6. działanie na rzecz ochrony zabytków kultury regionu,
 7. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 8. popularyzowanie tradycji i historii Szkoły oraz  osiągnięć absolwentów,
 9. popularyzowanie postaci Patrona Szkoły.

§ 8.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe wszelkimi środkami zgodnymi z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności poprzez:

 1. współpracę z Radą Pedagogiczną, Komitetem Rodzicielskim i Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami działającymi w Szkole,
 2. organizowanie spotkań koleżeńskich, odczytów, zjazdów, jubileuszy Szkoły, prelekcji itp.
 3. dokonywanie zakupów środków rzeczowych na rzecz Szkoły,
 4. wspieranie działalności innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Stowarzyszenia oraz inicjowanie i prowadzenie współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

2. Wszelkie dochody osiągane przez Stowarzyszenie przeznaczone zostaną na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może osiągnąć dochody poprzez:

 1. gromadzenie środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy, w tym za pośrednictwem  Internetu, za pośrednictwem portali społecznościowych i innych środków przekazu oraz komunikacji na odległość
 2. akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie,
 3. prowadzenie platformy umożliwiającej nawiązanie współpracy przez organizacje pomocowe i wolontariuszy oraz wymianę informacji pomiędzy organizacjami pomocowymi
 4. prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej, organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, imprez masowych i kampanii informacyjnych
 5. uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii społecznych i edukacyjnych,  wystaw i środków przekazu
 6. wspieranie programowe, prowadzenie think-tanków, miejsc i platform wymiany myśli i poglądów, oraz finansowanie lub dofinansowywanie działań instytucji życia publicznego zgodnych z celami statutowymi
 7. finansowanie działań i projektów związanych z działalnością Szkoły,
 8. chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
 9. rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności na rzecz Szkoły oraz pożytku publicznego oraz współdziałanie z innymi organizacjami w tym celu
 10. pozyskiwanie dotacji, subwencji, darowizn od osób prawnych i fizycznych.

4. Stowarzyszenie  może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samego Stowarzyszenia.

5. Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków – jednakże do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

Rozdział III.

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia.

§ 9.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu może być:

 1. zwyczajne
 2. wspierające
 3. honorowe

3. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia,  który złoży deklarację członkowską, opłaci składki i uzyska pozytywną rekomendację innego członka Stowarzyszenia.

4. Składając deklarację członkowską członek zobowiązany jest podać adres do korespondencji dla  Stowarzyszenia, a w razie zmiany adresu, zobowiązany jest  niezwłocznie podać nowy adres pod rygorem pozostawienia korespondencji w aktach członkowskich ze skutkiem doręczenia.

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

6. Osoby prawne jako członkowie wspierający działają poprzez swojego przedstawiciela ustanowionego przez kompetentny organ tej osoby.

§ 10.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do :

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 5. zgłaszania kandydatur do wyróżnień
 6. zgłaszania wniosków kandydatów na członka honorowego.
 7. mają prawo składania i popierania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia oraz jego celów;
 8. mają prawo korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności społecznej;

§ 11.

1.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, oraz dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składek,
 4. w ramach swoich możliwości pozyskiwania środków na realizację celów Stowarzyszenia

§ 12.

1. Zarząd może zawiesić członka zwyczajnego w jego prawach w przypadku:

 1. rażącego naruszenia przez członka zwyczajnego postanowień niniejszego Statutu,
 2. zalegania przez członka z zapłatą składki członkowskiej przez ponad dwa lata;
 3. nieusprawiedliwionego i długotrwałego braku udziału członka w pracach Stowarzyszenia

2. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Zarząd składa wniosek o wykluczenie lub odpowiednio skreślenie członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia.

3. Członek zawieszony przez Zarząd może się odwołać od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od powiadomienia go o treści uchwały Zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 13.

1. Utrata członkostwa następuje po podjęciu uchwały Zarządu na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 2. wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. notorycznego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.
 4. niepłacenia składek przez okres 2lat.
 5. Wykluczenia przez Zarząd na pisemny umotywowany wniosek przynajmniej 5 członków Stowarzyszenia.
 6. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

§ 14.

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają prawa członków zwyczajnych.

2. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

4. Rażące naruszenie obowiązków o których mowa w § 14 ust. 2 skutkuje pozbawieniem członkostwa w Stowarzyszeniu przez Zarząd.

5. Od uchwały Zarządu w przedmiocie pozbawienia członkostwa wspierającego lub honorowego nie przysługuje odwołanie.

6. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5 członków  zwyczajnych Stowarzyszenia.

7. Członkowie wspierający i honorowi:

 1. mają prawo brać udział z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków;
 2. członkowie wspierający będący osobami prawnymi są reprezentowani w Walnym Zgromadzeniu Członków przez wskazaną osobę legitymującą się wobec przewodniczącego obrad pisemnym pełnomocnictwem;
 3. mają prawo składania i popierania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia oraz jego celów;
 4. mają prawo wypowiadania się we wszystkich sprawach z zakresu bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia oraz jego celów;
 5. mają prawo korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
 6. mają prawo korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie;

8. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd 
 3. Komisja Rewizyjna

2. Członkami władz Stowarzyszenia – wymienionych w ustępie 2) i 3) – mogą być jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

3. Kadencja wszystkich wybranych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

4. Nie można łączyć funkcji i kandydować lub być wybranym jednocześnie do różnych władz Stowarzyszenia.

§ 16.

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej. Przy podejmowaniu uchwał w ramach działalności władz Stowarzyszenia każdemu Członkowi przysługuje jeden głos.

2. Głosowania są jawne, chyba że choć jeden z uprawnionych do głosowania zgłosi wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego, który to wniosek musi zostać poddany pod głosowanie.

§ 17.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na 3 lata kalendarzowe. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest:

 1. na zarządzenie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
 2. przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej połowy jego członków;
 3. przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 4. przez Zarząd stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie w celu, w jakim zostało zwołane.

6. Walne Zgromadzenie Członków uznaje się za zdolne do podejmowania uchwał, gdy w terminie jego odbywania uczestniczy co najmniej połowa zwyczajnych członków.

7. W przypadku, kiedy w pierwszym terminie obrad nie uczestniczy wymagana liczba członków Zarząd, ogłasza drugi termin Walnego Zgromadzenia 15 minut po pierwszym; takie Zgromadzenie może wówczas podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości uczestników uprawnionych do głosowania.

§ 18.

1. Głos stanowiący na Walnym Zgromadzeniu Członków przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym Stowarzyszenia, z wyjątkiem zawieszonych. Członkom honorowym oraz wspierający przysługuje głos doradczy.

2. Członek zawieszony w swych prawach przez Zarząd odzyskuje swoje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków, gdy Zebranie podejmie uchwałę oddalającą wniosek Zarządu o wykluczenie członka lub skreślenie członka z listy członków Stowarzyszenia albo uchwałę o uwzględnieniu odwołania członka od uchwały Zarządu o jego zawieszeniu.

§ 19.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju i programu działania Stowarzyszenia;
 2. ustalanie polityki finansowej Stowarzyszenia
 3. uchwalanie zmian Statutu;
 4. wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, członków Zarządu, Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej oraz ich odwołanie;
 5. uchwalania regulaminów Stowarzyszenia, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej;
 6. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia lub w sprawach skreślenia członka z listy członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu;
 11. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
 13. podejmowanie uchwały w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości.
 14. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

§ 20.

 1. Walne Zebranie Członków może przyjąć regulamin dla swoich obrad.
 2. Regulamin obrad może przewidywać prowadzenie Walnego Zgromadzenia w formie elektronicznej, zarówno przy równoczesnym uczestnictwie uprawnionych do głosowania  (on – line), jak również w formie elektronicznego zbierania głosów, z zachowaniem wymogu, aby prawa członków uprawnionych do głosowania były zachowane i respektowane w sposób nie mniejszy niż zapewniony niniejszym Statutem dla Walnego Zgromadzenia odbywającego się przy osobistej obecności członków.

§ 21.

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów. Głosowanie jest jawne.

2.Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie zmian Statutu, uchwalenia lub zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia Członków, powoływania i odwoływania członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości bezwzględnej, to jest 50% ważnie oddanych głosów plus jeden głos.

§ 22.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się co najmniej z 4 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków.

2. Członkowie Zarządu, wybierani przez Walne Zgromadzenie Członków powoływani są w ten sposób, że Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, a następnie w kolejnym głosowaniu pozostałych członków Zarządu.

3. Członkowie Zarządu wybrani przez Walne Zgromadzenie mogą ustalić przydanie członkom Zarządu funkcji wiceprezesa, sekretarza lub skarbnika.

4. Zarząd może uchwalić dla siebie Regulamin Pracy Zarządu.

§ 23.

1. Zarząd Stowarzyszenia działa w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
  1. podejmuje decyzje w przedmiocie przyjmowania, skreślania i zawieszania członków Stowarzyszenia,
  1. zwołuje Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na zasadach i w trybie przewidzianym niniejszym Statutem,
  1. sporządza plany pracy i budżet Stowarzyszenia
  1. zarządza  majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmuje uchwały o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz o podjęciu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej ustalając przedmiot tej działalności;
  1. ustala zasady i tryb uiszczania składki członkowskiej na kolejny rok kalendarzowy,
  1. kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia;
  1. Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora. Organizacja pracy Biura i kompetencje Dyrektora są określane w Regulaminie Pracy Zarządu;
  1. sprawuje nadzór i kontrolę nad pracą Biura Stowarzyszenia, o ile Biuro Stowarzyszenia zostanie powołane.
  1. podejmuje uchwały o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz deleguje przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji,
  1. Zarząd może powoływać grupy problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac. W przypadku powstawania grup problemowych z własnej inicjatywy członków – koordynuje pracę grup.

§ 24.

1. Mandaty (prawo sprawowania funkcji) przysługujące Członkom Zarządu powołanym przez Walne Zgromadzenie przysługują od chwili podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwał w przedmiocie powołania Prezesa i pozostałych Członków Zarządu – a kończą się z chwilą podjęcia przez ten organ uchwał o wyborze nowego Zarządu na kolejną kadencję. Mandaty wygasają również w razie śmierci lub pisemnej rezygnacji członka Zarządu. 

2. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 15 ustępie 2) i 3)  w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.

3. Kooptacji dokonują pozostali członkowie władzy Stowarzyszenia, której skład uległ zmniejszeniu – spośród kandydatów, którzy kandydowali do tych władz – a nie zostali wybrani.

4. Kooptacja polega na podjęciu uchwały większością głosów przy obecności wszystkich pozostałych członków władzy Stowarzyszenia, której skład uległ zmniejszeniu.

5. W trybie kooptacji – można powołać nie więcej niż połowę władzy Stowarzyszenia, której skład uległ zmniejszeniu.

§ 25.

1.Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – które zapadają zwykłą większością głosów przy udziale przynajmniej połowy jego członków. W każdym przypadku podejmowania uchwał – dla ich ważności konieczny jest udział Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia. Uchwały mogą być podejmowane w formie elektronicznej, zarówno przy równoczesnym uczestnictwie uprawnionych do głosowania  (on – line), jak również w formie elektronicznego zbierania głosów.

2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu samodzielnie lub  dwaj inni  członkowie Zarządu łącznie.

§ 26.

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona co najmniej  Przewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu spraw finansowych związanych z działalnością Stowarzyszenia,
 2. kontrola wykorzystywania majątku Stowarzyszenia,
 3. składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu
 4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków
 5. występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Mandaty (prawo sprawowania funkcji) przysługujące Członkom Komisji Rewizyjnej przysługują od chwili podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwał w przedmiocie jej powołania, a kończą się z chwilą podjęcia przez ten organ uchwał o wyborze nowej Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję. Mandaty wygasają również w razie śmierci lub pisemnej rezygnacji członka Komisji.

5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają większością głosów przy udziale pełnego składu Komisji. Uchwały mogą być podejmowane w formie elektronicznej, zarówno przy równoczesnym uczestnictwie uprawnionych do głosowania  (on-line), jak również w formie elektronicznego zbierania głosów.

6. Komisja Rewizyjna może uchwalić Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej.

7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich oraz środków finansowych i materialnych nabytych przez Stowarzyszenie w toku jego działalności.

2. Wszelkie środki pieniężne powinny być co do zasady przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.

3. W szczególnych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może prowadzić pogotowie kasowe.

§ 28.

1. Wysokość składek członkowskich na dany rok kalendarzowy ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Członków  Stowarzyszenia.

2. Zasady i tryb uiszczania składki członkowskiej na kolejny rok kalendarzowy ustala Zarząd Stowarzyszenia w terminie do dnia 31 marca danego roku. W razie  nie podjęcia uchwały, o której mowa wyżej, we wskazanym terminie na każdy kolejny rok kalendarzowy obowiązują dotychczasowe postanowienia co do zasad i trybu uiszczania składki.

3. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 29.

1.Dochodami Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie
 2. darowizny, spadki i zapisy otrzymane przez Stowarzyszenie krajowe i zagraniczne;
 3. dochody z aktywów, praw majątkowych, odsetek i depozytów lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego oraz innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym ;
 4. dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, jeżeli taka zostanie podjęta;
 5. dochodów ze zbiórek i imprez masowych
 6. dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 7. funduszy Unii Europejskiej
 8. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
 9. inne wpływy.

2. W celu pozyskiwania środków finansowych służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach oraz innych podmiotach i organizacjach

3. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas , gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 30.

1. Stowarzyszenie nie ma prawa do:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 31

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia liczbą dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 32

1. Podejmując decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

2. W razie likwidacji Stowarzyszenia po jej zakończeniu pozostały majątek Stowarzyszenia może być przekazany na cel społecznie użyteczny, a wskazany w uchwale Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia i powołaniu likwidatora.

§ 33

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Statutu mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Similar Posts